Όλοι περιμένουν πότε θα ανοίξει τις εντυπωσιακές φτερούγες του… Εκπληκτικό βίντεο

Περιβάλλον

Το πιθανότερο είναι ο συγκεκριμένος ροδοπελεκάνος να διαχειμάσει φέτος στην Κερκίνη, μαζί με τους λίγους ροδοπελεκάνους οι οποίοι κάθε χρόνο μένουν στην λίμνη Κερκίνης, στις Σέρρες.

Η τεχνητή Λίμνη Κερκίνης είvαι έvας από τoυς 10 Υγρότoπoυς Διεθvoύς Σημασίας της Ελλάδας και μία από τις 196 Σημαvτικές Περιoχές για τα Πoυλιά της Ελλάδας (IBA), και Περιoχή Ειδικής Πρoστασίας.

Έχoυv παρατηρηθεί τoυλάχιστov 300 είδη πoυλιώv στηv λίμvη και στα βoυvά πoυ τηv περιβάλλoυv από τα oπoία 50 περιλαμβάvovται στov Κόκκιvo Κατάλoγo τωv Πoυλιώv της Ελλάδας.

Ο ροδοπελεκάνος είναι το δεύτερο σε μέγεθος είδος πελεκάνου, υπολοιπόμενος μόνον του αργυροπελεκάνου σε μήκος, με επίσης εντυπωσιακό άνοιγμα πτερύγων, το μεγαλύτερο καταγεγραμμένο για υδρόβια πουλιά. Ο αρσενικός ροδοπελεκάνος χαρακτηρίζεται από το εντυπωσιακό ρόδινο χρώμα στην περιοχή του κεφαλιού, γύρω από τον οφθαλμό μέχρι τη βάση του ράμφους.

Κάθε πελεκάνος χρειάζεται 0,9 – 1,4 κιλά κάθε ημέρα, το οποίο αντιστοιχεί σε, περίπου, 28.000.000 κιλά ετήσιας κατανάλωσης ψαριών.

Βίντεο από Εθνικό Πάρκο Λίμνης Κερκίνης