Ανησυχία επιστημόνων. Κίνδυνος για την υγεία μας από την ατμοσφαιρική ρύπανση που προκαλούν τα πλοία…

Περιβάλλον

Το Δίκτυο ΜΚΟ για την Καταπολέμηση της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης από τη Ναυτιλία στη Μεσόγειο (MedECA) ζητά να ανακηρυχθεί άμεσα η Μεσόγειος θάλασσα ως Περιοχή Ελέγχου Εκπομπών για τις εκπομπές οξειδίων θείου και αζώτου (SECA και NECA). Το Δίκτυο απαρτίζουν περιβαλλοντικές ΜΚΟ από τη Γαλλία, την Ισπανία, την Ιταλία, την Ελλάδα, τη Μάλτα, την Πορτογαλία και τη Γερμανία που ένωσαν τις δυνάμεις τους για την καταπολέμηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης που παράγεται από πλοία και η οποία είναι ιδιαίτερα επιζήμια για το περιβάλλον και την υγεία των κατοίκων της Μεσογείου.

Οι εκπομπές οξειδίου του θείου (SOx), οξειδίου του αζώτου (NOx) και των μικροσωματιδίων (PM) που παράγονται από τη ναυτιλία απειλούν την ανθρώπινη υγεία, το περιβάλλον και το κλίμα. Στη Μεσόγειο, οι ναυτιλιακοί ρύποι συμβάλλουν σημαντικά στα επίπεδα εκπομπών ρύπων σε παραθαλάσσιες κυρίως περιοχές ενώ επηρεάζουν περίπου 250 εκατομμύρια κατοίκους.

Πρόσφατες μελέτες που ανατέθηκαν από τη Γαλλία, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Περιφερειακό Κέντρο Αντιμετώπισης Επείγουσας Θαλάσσιας Ρύπανσης για τη Μεσόγειο Θάλασσα (REMPEC), καταδεικνύουν ότι ο χαρακτηρισμός της Μεσογείου Θάλασσας ως Περιοχής Ελέγχου Εκπομπών για το θείο και το άζωτο θα συμβάλει να αποφευχθούν έως και 10.000 πρόωροι θάνατοι ετησίως.

Εάν η Μεσόγειος κηρυχθεί Περιοχή Ελέγχου Εκπομπών για το θείο μόνον, τα οξείδια του θείου θα μειωθούν κατά 95% και οι εκπομπές μικροσωματιδίων PM2,5 κατά 11%. Εάν πάλι η Μεσόγειος κηρυχθεί Περιοχή Ελέγχου Εκπομπών για το άζωτο μόνον, οι επιβλαβείς εκπομπές αζώτου θα μειωθούν έως και 70%. Οι μελέτες δείχνουν ότι τα αναμενόμενα οφέλη για την υγεία υπερτερούν του κόστους ενός τέτοιου μέτρου κατά 4,4 φορές.