200 χρόνια από τη σύνταξη του πρώτου λογαριασμού του κράτους…

Η Ελλάδα παλιά...

Βλέπετε τον Γενικό Προϋπολογισμό των Εσόδων και Εξόδων του Κράτους διά την χρήσιν του έτους 1917, Αθήνα 1918.

Με την ψήφιση του προϋπολογισμού του 2023, σήμερα Σάββατο το βράδυ, συμπληρώνονται 200 χρόνια από τη σύνταξη του πρώτου Υποθετικού Λογαριασμού, ο οποίος συντάχθηκε και κατατέθηκε για πρώτη φορά από δέκα μέλη της Εθνοσυνέλευσης στο Άστρος το 1823 για λογαριασμό των επαναστατικών κυβερνήσεων.

Για πρώτη φορά, ο όρος «Προϋπολογισμός» εισάγεται στη δημόσια συζήτηση την 10η Σεπτεμβρίου 1835 εκ μέρους του Συμβουλίου της Επικρατείας, που είχε αρμοδιότητα κοινοβουλευτικού σώματος «εφ’ όλων των κλάδων της διοικήσεως». Ωστόσο ο πρώτος προϋπολογισμός του ελληνικού κράτους ψηφίζεται δέκα χρόνια αργότερα, στις 5 Νοεμβρίου 1845, με βάση το πλαίσιο που όριζε το Σύνταγμα του 1844.

Σήμερα το θέμα του Προϋπολογισμού καθορίζεται στο άρθρο 79 του Συντάγματος. Μεταξύ άλλων αναφέρεται: «H Boυλή κατά την τακτική ετήσια σύνoδό της ψηφίζει τoν πρoϋπoλoγισμό των εσόδων και εξόδων τoυ Kράτoυς για τo επόμενo έτoς» καθώς και: “όλα τα έσoδα και έξoδα τoυ Kράτoυς πρέπει να αναγράφoνται στoν ετήσιo πρoϋπoλoγισμό”.

Στο ίδιο συνταγματικό κείμενο καθορίζεται το πλαίσιο ψήφισής του: «Προσχέδιο του προϋπολογισμού κατατίθεται από τον Υπουργό Οικονομικών στην αρμόδια διαρκή κοινοβουλευτική επιτροπή την πρώτη Δευτέρα του Οκτωβρίου και συζητείται, όπως ορίζει ο Κανονισμός. Ο Υπουργός Οικονομικών, λαμβάνοντας υπόψη και τις παρατηρήσεις της επιτροπής, εισάγει τον προϋπολογισμό στη Βουλή σαράντα τουλάχιστον ημέρες πριν αρχίσει το οικονομικό έτος. Ο προϋπολογισμός συζητείται και ψηφίζεται από την Ολομέλεια σύμφωνα με όσα ορίζει ο Κανονισμός, ο οποίος και εξασφαλίζει το δικαίωμα να εκφράζουν τις απόψεις τους όλες οι πολιτικές μερίδες της Βουλής».

Σύνολο επισκέψεων 1,919 , Σήμερα 2