Σώζουν από τον αφανισμό σπάνια άγρια ζώα και μοναδικά φυτά της Ελλάδας. Το σχέδιο για την προστασία τους…

Περιβάλλον

Σε εφαρμογή τίθενται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος ολοκληρωμένα σχέδια δράσης για την προστασία οκτώ ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας της χώρας μας. Πρόκειται για τρία είδη γυπών, τη χελώνα caretta caretta, το αγριόγιδο των Βαλκανίων, τον βάτραχο της Καρπάθου, το λεπιδόπτερο, αυτόχθονα είδη πέστροφας, το είδος χλωρίδας *Silene holzmannii και τις αμμοθίνες.

Όπως έγινε γνωστό, τα Εθνικά Σχέδια Δράσης θα έχουν διάρκεια έξι ετών και προβλέπουν μέτρα για τη διασφάλιση διατήρησης των πληθυσμών, επιβίωσής τους, όπου αυτή απειλείται, καθώς και γεωγραφικής εξάπλωσης με ταυτόχρονη προστασία από εξωγενείς παράγοντες. Η υλοποίηση, η παρακολούθηση και η εποπτεία θα γίνει από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε συνεργασία με τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ).

Οι μελέτες για την προστασία των ειδών εκπονήθηκαν μέσω του προγράμματος «Life-IP 4Natura» με χρηματοδοτική συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Πράσινου Ταμείου. Μάλιστα, για τον βάτραχο της Καρπάθου έχει ήδη ξεκινήσει η υλοποίηση του έργου με πόρους από το Πράσινο Ταμείο, ενώ για τα υπόλοιπα έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ και αναμένεται άμεσα η εκκίνηση των δράσεων.

Διαβούλευση για τον Βάτραχο της Καρπάθου

Οι στόχοι των Εθνικών Σχεδίων Δράσης ανά είδος:

   Τρία είδη γυπών (Vultures)

   ● Αύξηση της έκτασης εξάπλωσης σε επίπεδα 1990-2000.

   ● Αύξηση πληθυσμού 10-20%.

   Χελώνα Caretta Caretta

   ● Διατήρηση πληθυσμών στα σημερινά επίπεδα.

   ● Εξασφάλιση εξόδου προς τη θάλασσα σε μεγαλύτερο ποσοστό νεοσσών.

  

Αγριόγιδο των Βαλκανίων (Rupicapra rupicapra)

   ● Διασφάλιση επιβίωσης του είδους.

   ● Αύξηση πληθυσμού και γεωγραφικής εξάπλωσης.

   Ενδημικός βάτραχος Καρπάθου (Pelophylax cerigensis)

   ● Αναστροφή πτωτικής πορείας πληθυσμού σε πρώτη φάση.

   ● Σταθεροποίηση σε βιώσιμο πληθυσμιακό μέγεθος μεσοπρόθεσμα.

   Αυτόχθονα είδη πέστροφας (Salmo spp.)

   ● Ανάσχεση φθίνουσας τάσης πληθυσμού.

   ● Γεωγραφική εξάπλωση ειδών.

   Λεπιδόπτερο (Parnassius Apollo)

   ● Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης του είδους.

   ● Αύξηση πληθυσμιακού μεγέθους.

   Είδος χλωρίδας (*Silene holzmannii)

   ● Επίτευξη ικανοποιητικής κατάστασης διατήρησης.

   ● Εξασφάλιση μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας.

   Αμμοθίνες

   ● Βελτίωση σημερινής κατάστασης διατήρησης.

   ● Αύξηση γεωγραφικής εξάπλωσης.